Seeky

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Jsme společnost System4u a vám, našim zákazníkům, poskytujeme služby v oblasti IT. V souvislosti s tím také potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Ať už pro vyřízení poptávky, uzavření smlouvy, poskytnutí služby, vystavení účetního dokladu nebo pro zaslání obchodního či marketingového sdělení.

Vaše osobní údaje pečlivě střežíme a vždy tomu tak bylo. Při jejich zpracování postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, tedy i s Obecným nařízením EU č. 2016/679 – GDPR – o ochraně osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme. Dozvíte se také, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Obecně o našem webu

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Kategorie zpracování

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

Kontaktní údaje obchodních partnerů – marketing

Přímý marketing

Oprávněný důvod Správce

Kontaktní údaje – webový formulář

Marketing a propagace webu

Souhlas

Kontaktní údaje – uchazeči o zaměstnání

Nabídka pracovních pozic

Souhlas

Rozsah zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje obchodních partnerů – marketing

Kontaktní údaje obchodních partnerů jsou zpracovávány v elektronické dokumentaci a jsou odpovídajícími prostředky chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování a archivace probíhají po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Archivace probíhá po dobu minimálně 10 let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány.

Zpracovávány jsou tyto kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje – titul, jméno, příjmení
 • Adresní údaje – kontaktní adresa, e-mail, telefon

Kontaktní údaje – webový formulář

Kontaktní údaje z webového formuláře jsou zpracovávány elektronicky a jsou odpovídajícími prostředky chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování a archivace probíhají po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Archivace probíhá po dobu minimálně 10 let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány.

Zpracovávány jsou tyto kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, společnost
 • Adresní údaje – e-mail, telefon

Kontaktní údaje – uchazeči o zaměstnání

Kontaktní údaje z webového formuláře jsou zpracovávány elektronicky a jsou odpovídajícími prostředky chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování a archivace probíhají po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Archivace probíhá po dobu minimálně 10 let. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány.

Zpracovávány jsou tyto kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, společnost
 • Adresní údaje – e-mail, telefon
 • Osobní údaje obsažené v CV uchazeče

Zabezpečení System4u

System4u má nasazená přísná bezpečnostní pravidla co se týče technického i personálního zabezpečení. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Procesy zpracování a povinnosti zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsme stanovili v příslušné interní směrnici.

Práva subjektů údajů

 • Právo být informován – subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
 • Právo na přístup – dává subjektu údajů možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich údajů. Každý subjekt údajů má právo vědět a být informován o účelech zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, době, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Právo na opravu – má-li subjekt údajů subjektivní či objektivní podezření na nesprávnost svých zpracovávaných údajů, může požádat správce o nápravu. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz – ukládá správci osobních údajů povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje subjektu údajů v případě, že již pominul důvod pro jejich zpracování. Poklud však zákonný důvod trvá, správce není povinen údaje na vyžádání mazat.
 • Právo být zapomenut – rozšiřuje právo na výmaz. Pokud subjekt údajů zažádá, správce provede přiměřené kroky k vymazání veškerých osobních údajů, odkazů na ně, kopií apod. Aby měl správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Právo na přenositelnost – je v podstatě rozšířeným právem přístupu a může být uplatněno za splnění dvou podmínek, které musí nastat současně:
  1. zpracování je založeno na souhlasu občana nebo na smlouvě a 2. je prováděno automatizovaně. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, má osoba právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává osoba větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – pokud subjekt údajů nebude mít možnost uplatnit právo na výmaz, má právo vznést námitku a tím donutit správce k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.
 • Právo na omezení zpracování – způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů mimo jiné zahrnují dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů

System4u a.s.

Lidická 48, 602 00 Brno

IČ: 26945231

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jitka Šafářová

Email: jitka.safarova@system4u.com